نشان‌واره انرژی بالا با رعد و برق مانند N حرف خط خط نمودار بالا نماد نماد گرافیکی

ENamad