نماد لوگو مفهومی روانشناسی ایجاد شده با نمایه های صورت مرد زن به شکل طرح وکتور نماد Psi یونانی

ENamad